مکان عکس: کوچه باغ های چقا "نمایش روی نقشه"

شهر توریستی خوانسار

بهار 1393 


خوانسار