مکان عکس: طبیعت رویه نابودی محله چالگی "نمایش روی نقشه"

شهر توریستی خوانسار

بهار 1393

** مدیست بیرحمانه به جان درختان محله زیبای چالگی افتادند و تیشه به ریشه درختان و زیبایی انجا زدن

افسوس از مدیریت ...

خوانسار