مکان عکس : پارک طبیعی سرچشمه "نمایش روی نقشه"

شهر توریستی خوانسار

زمستان 1393